LOREM IPSUM DOLOR

Mobile: 02-428-8558 | Mail: web@journeylaos.com

เวียงจันทน์

เวียงจันทน์

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศลาว อยู่ในลุ่มแม่น้ำโขง ในพิกัด 17°58′ เหนือ, 102°36′ ตะวันออก (17.9667, 102.6) ประชากรในตัวเมืองมีประมาณ 200,000 คน (ค.ศ. 2005) แต่ประชากรทั้งหมดที่อาศัยในนครหลวงเวียงจันทน์ เชื่อว่ามีอยู่ถึงกว่า 730,000 คน

เวียงจันทน์มีชื่อที่ตั้งในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ว่า กรุงศรีสัตนาคคนหุต วิสุทธิ์รัตนราชธานีบุรีรมย์

ขอบคุณที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/เวียงจันทน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

Categories

  • No categories